IT pro - 10th --[1][0][T][H] - Welcome to dh10th forum .AG Universitas
 :: 

Góc thảo luận

 :: 

Học kì 2 : 2010-2011

 :: 

Hợp ngữ


Alo thông báo dừa khô lên giá
-‘๑’-CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FORUM DH10TH-‘๑’-
  • Gallery & Others

Quà Tặng Âm Nhạc -‘๑’- DH10TH -‘๑’-
Góc kỉ niệm

MERRY CHHRISTMAS
Nhấn nút PLAY > để xem nhé !!

Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Mar 30, 2011 3:53 pm
Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta phải tìm cách thích ứng với nó
[Thành viên] - nam707123
[Chức vụ] Thành viên lớp
Thành viên lớp
Tổng số bài viết Tổng số bài viết : 117
Xu Xu : 168
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 17
Tham gia Tham gia : 25/11/2010
Đến từ Đến từ : Việt Nam
Nghề ngỗng Nghề ngỗng : Lang thang
Châm ngôn sống Châm ngôn sống : Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta phải tìm cách thích ứng với nó

Bài gửiTiêu đề: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ

1.Demo cấu trúc IF .. then... else
ví dụ: tim max giua 2 ki tu, duoc nhap tu ban phim

Code:
;demo cau lenh IF .. then... else
;tim max giua 2 ki tu, duoc nhap tu ban phim

.model   small
.stack   32h
.data
;-----------------------------
tb1   db   'Nhap a=$'
tb2   db   10,13,'Nhap b=$'
tb3   db   10,13,'max=$'
tamA   db   ?
tamB   db   ?
;-----------------------------

.code
start:
   mov   ax,@data   ;khoi tao
   mov   ds,ax      ;thanh ghi DS
;---------- Nhap a -----------   
   mov   ah,9h      ;ham xuat chuoi
   lea   dx,tb1   ;lay dia chi of chuoi tb1
   int   21h      ;goi ham

   mov   ah,01h   ;ham nhap ki tu
   int   21h      ;goi ham

   mov   tamA,al   ;luu al lai
;----------- Nhap b -----------
   mov   ah,9h      ;ham xuat chuoi
   lea   dx,tb2   ;lay dia cho of chuoi tb2
   int   21h      ;goi ham

   mov   ah,01h   ;ham nhap 1 ki tu
   int   21h      ;goi ham

   mov   tamB,al   ;luu al lai
;-----------------------------
;if a < b
;   then   xuat ra b
;else   xuat ra a
;-----------------------------
   cmp   tamA,al   ; a < b ?
   jb   xuatB      ;yes, xuat ra b
   jmp   xuatA      ;no, xuat ra a
xuatB:
   mov   ah,9h
   lea   dx,tb3
   int   21h

   mov   ah,2h
   mov   dl,tamB
   int   21h
   ; xuong hang
   mov   ah, 2h
   mov   dl, 10
   int   21h
   jmp   exit
xuatA:
   mov   ah,9h
   lea   dx,tb3
   int   21h

   mov   ah,2h
   mov   dl,tamA
   int   21h

   ; xuong hang
   mov   ah, 2h
   mov   dl, 10
   int   21h
exit:
   mov   ax,4c00h   ;exit DOS
   int   21h
   end   start

2.Demo cấu trúc case

Code:
.MODEL SMALL
.STACK   21h
.DATA

Am   db   'nho hon 0''$'
Duong   db   'lon hon 0','$'
khong   db   'bang 0','$'

.CODE
START:
   MOV   AX,@DATA   ;khoi tao
   MOV   DS,AX   ;register DS
   MOV   BX,32      ;du lieu test thu
   CMP   BX,0
   JE   khong0
   JB   Am0
   JA   Duong0
Khong0:
   MOV   AH,09      ;ham xuat chuoi
   LEA   DX,khong   ; 'bang 0'
   INT   21h      ;goi ham
   JMP   BreakLine
Am0:
   MOV   AH,09      ;ham xuat chuoi
   LEA   DX,Am   ;'nho hon 0'
   INT   21h
   JMP   BreakLine
Duong0:
   MOV   AH,09      ;ham xuat chuoi
   LEA   DX,Duong   ;'lon hon 0'
   INT   21h   
BreakLine:
   mov   ah, 2h
   mov   dl, 10
   int   21h
EXIT:
   MOV   AX,4C00h
   INT   21h
END   START

3.Demo cấu trúc while...do(lặp với số lần chưa biết)

Code:
.MODEL SMALL
.STACK   21h
.DATA
TB1   DB   10,13,'Nhap 1 so tu ban phim(1..9):$'
TB2   DB   10,13,'Ban da nhap:$'
KITU   DB   ?

.CODE
START:
   MOV   AX,@DATA   ;khoi tao
   MOV   DS,AX   ;register DS
NHAP:
   ;xuat chuoi 'Nhap 1 so tu ban phim(1..9)'
   MOV   AH,09
   LEA   DX,TB1
   INT   21h
   MOV   AH,01      ;ham nhap
   INT   21h
;--------------------------------
;while(AL < 0 || AL > 9)
;--------------------------------
   CMP   AL,30h      ;
   JB   NHAP      ;nhap lai
   CMP   AL,39h
   JA   NHAP      ;nhap lai
   MOV   KITU,AL
   ;xuat chuoi 'Ban da nhap:'
   MOV   AH,09
   LEA   DX,TB2
   INT   21h
   ;in ki tu
   MOV   AH,2
   MOV   DL,KITU
   INT   21h
EXIT:
   MOV   AX,4C00H
   INT   21h
END   START

4.Demo cấu trúc do...while()

ví dụ: tim n sao cho 1 + 2 + 3 + ... + n > 10

Code:
.MODEL SMALL
.STACK   21h

.CODE
START:
   MOV   AX,@DATA   ;khoi tao
   MOV   DS,AX      ;register DS
   MOV   CX,0001
   XOR   AX,AX      ;AX = 0
;--------------------------------
; do{
;   AX += CX;
;   CX++;
; }while(AX <= 10)
;--------------------------------
CONG:
   ADD   AX,CX      ;AX += CX
   CMP   AX,10      ;AX > 10 ?
   JA   FINISH      ;yes,luu lai
   INC   CX      ;no
   JMP   CONG      ;lap lai

FINISH:
   MOV   BX,CX      ;luu vao BX(BX = 5)
   MOV   AX,4C00h
   INT   21h
   END   STARTChú ý: riêng "4.Demo cấu trúc do...while()" các bạn mở DEBUG chạy thử sẽ thấy kết quả.
Enjoy!Wed Mar 30, 2011 4:15 pm
Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta phải tìm cách thích ứng với nó
[Thành viên] - nam707123
[Chức vụ] Thành viên lớp
Thành viên lớp
Tổng số bài viết Tổng số bài viết : 117
Xu Xu : 168
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 17
Tham gia Tham gia : 25/11/2010
Đến từ Đến từ : Việt Nam
Nghề ngỗng Nghề ngỗng : Lang thang
Châm ngôn sống Châm ngôn sống : Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta phải tìm cách thích ứng với nó

Bài gửiTiêu đề: Re: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ

Demo cau truc FOR ... DO(lap voi so lan biet truoc)

Code:
.MODEL SMALL
.STACK 32H
.DATA
KITU   DB   '0'

.CODE
START:

   MOV   AX,@DATA   ;khoi tao
   MOV   DS,AX      ;thanh ghi DS
;--------------------------------
; for(i = 0 ;i < 256; i ++)
;   printf("%c",i)
;--------------------------------
   MOV   CX,255      ;khoi tao vong lap(255 lan)   
InKitu:      
   MOV   AH,2h      ;ham in ki tu
   MOV   DL,KITU      ;trong DL
   INT   21h      ;goi ham
   INC   KITU      ;Tang KQ len 1(KQ = KQ + 1)
   LOOP   InKitu      ;lap 255 lan
   ;exit DOS
   MOV   AX,4C00h
   INT   21h
   END   STARTMon Apr 04, 2011 9:04 am
avatar
[Thành viên] - levientrinh
[Chức vụ] Lớp Phó
Lớp Phó
Tổng số bài viết Tổng số bài viết : 74
Xu Xu : 161
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 15
Tham gia Tham gia : 03/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ

Theo tôi, Nam nên đưa cấu trúc chung của các cấu trúc lặp, điều khiển trong hợp ngữ rồi trước khi đưa ví dụ ra. Môn hợp ngữ là một môn khó nền làm như vậy thì các bạn yếu trong lớp mình sẽ dễ hiểu hơn. Tôi chỉ đóng góp như thế thôi. Bye bye"Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi"

Mon Apr 04, 2011 7:32 pm
Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta phải tìm cách thích ứng với nó
[Thành viên] - nam707123
[Chức vụ] Thành viên lớp
Thành viên lớp
Tổng số bài viết Tổng số bài viết : 117
Xu Xu : 168
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 17
Tham gia Tham gia : 25/11/2010
Đến từ Đến từ : Việt Nam
Nghề ngỗng Nghề ngỗng : Lang thang
Châm ngôn sống Châm ngôn sống : Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta phải tìm cách thích ứng với nó

Bài gửiTiêu đề: Re: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ

um, dị cũng được nhưng trong tài liệu có hết rùi. kòn cái này là ví dụ tui làm theo thui mà.Tue Apr 05, 2011 12:35 pm
avatar
[Thành viên] - lethaiduong90
[Chức vụ] Lớp Phó
Lớp Phó
Tổng số bài viết Tổng số bài viết : 211
Xu Xu : 259
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 22
Tham gia Tham gia : 07/01/2011
Đến từ Đến từ : DH10TH

Bài gửiTiêu đề: Re: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ
Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/Hotboyltd-tk/

Tiêu đề: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ

gôd(¯`•.•ï¡÷¡ï•Šóñg¥£td•ï¡÷¡ï•.•´¯)
[You must be registered and logged in to see this image.] Hãy học cách sống vượt thành công của người khác [You must be registered and logged in to see this image.]


Wed May 04, 2011 12:09 pm
avatar
[Thành viên] - hvphuong1368
[Chức vụ] Thành viên lớp
Thành viên lớp
Tổng số bài viết Tổng số bài viết : 39
Xu Xu : 45
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 11
Tham gia Tham gia : 09/11/2010
Đến từ Đến từ : thoai son, an giang, tay nam bo, nam bo, viet nam, dong nam a, chau a.

Bài gửiTiêu đề: Re: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ

/-bd[Thành viên] - Sponsored content
[Chức vụ]

Bài gửiTiêu đề: Re: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ

Tiêu đề: Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ
Demo các cấu trúc điều khiển trong hợp ngữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Xem tiếp các bài khác:

Trang 1 trong tổng số 1 trang
.::Host upload ảnh miễn phí Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[1][0][T][H] - Welcome to dh10th forum .AG Universitas :: Góc thảo luận :: Học kì 2 : 2010-2011 :: Hợp ngữ-
Logo bạn bè:
Lượt xem
Cố găn nâng cao số lượng truy cập
Hỗ trợ online
Web trường đại học An Giang
Web khoa CN-KT-MT
Xem thới khóa biểu online
Trường Đại Học An Giang
Lớp : DH10TH
Khoa :Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm
Diễn Đàn Được Xây dựng và phát triển bởi các thành viên
.
Copyright © 2009 - 2013, DH10TH.CO.CC .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License.
Style Win7 of VBB - - FM Rip by BI
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Để lại tin nhắn cho Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
Jen